•  

    STATUT SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów
    w Kwidzynie

     

    Rozdział I. Postanowienia ogólne.

    1. Statut określa cel, zasady działania i zadania Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego zwanego dalej „Samorządem SLO”.
    2. Samorząd tworzą uczniowie szkoły.
    3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu SLO określa Statut uchwalany przez uczniów wybranych do Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu równym, tajnym
     i powszechnym. Organy Samorządu SLO są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
    4. Statut Samorządu SLO nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

     

    Rozdział II. Cele Samorządu SLO.

    1. Samorząd SLO broni praw uczniowskich.
    2. Samorząd SLO może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
    1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
    2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
    3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
    4. Prawo organizowania działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
    5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
    6. Prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia;
    7. Na życzenie Dyrektora Szkoły wydać opinię w sprawie oceny nauczycieli.

     

    Rozdział III. Organizacja Samorządu.

    1. Organami Samorządu SLO są:

    a) Prezydium SU SLO: - Przewodniczący,

                                          - Zastępca przewodniczącego,

                                          - Skarbnik,

                                         

    b) Członkowie Samorządów Klasowych

    c) Opiekun / opiekunowie SU SLO

    d) Rzecznik Praw Ucznia.

    1. Zadania członków Prezydium Samorządu SLO:
     1. Obowiązki Przewodniczącego SU SLO:

    - Reprezentacja uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

    - Reprezentacja Szkoły na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

    - Kieruje pracą SU SLO, prowadzi zebrania Samorządu Uczniowskiego;

    - Może uczestniczyć w Radzie Klasyfikacyjnej;

    - Prowadzenie apeli razem z Panią Dyrektor i opiekunem Samorządu Uczniowskiego;

    - Opiniowanie ucznia na prośbę Pani Dyrektor;

    - Sporządzanie sprawozdań z działalności SU SLO po 1 półroczu i na koniec roku szkolnego;

    - Obowiązkowy udział w zebraniach SU SLO.

     1. Obowiązki Zastępcy przewodniczącego SU SLO:

    - Wspomaganie działań Przewodniczącego;

    - W przypadku jego nieobecności przejmuje obowiązki określone w punkcie 9a;

    -W przypadku, gdy Przewodniczący jest uczniem klasy ostatniej, od kwietnia przejmuje n stałe obowiązki Przewodniczącego

    - Pomaga Przewodniczącemu przy sporządzaniu sprawozdań działalności SU SLO;

    - Przypomina i ogłasza terminy spotkań SU SLO;

    - Obowiązkowy udział w zebraniach SU SLO.

     1. Obowiązki Skarbnika SU SLO:

    - Prowadzi dokumentację związaną z wydatkami Samorządu SLO;

    - Dba o regularne wpłacanie składek na rzecz SU SLO;

    - Sporządza sprawozdanie finansowe po 1 półroczu i na koniec roku szkolnego;

    - Obowiązkowy udział w zebraniach SU SLO.

     

     1. Obowiązki członków Samorządów Klasowych SLO:

    - Współdziałanie z Prezydium SU SLO;

    - Reprezentowanie problemów swoich klas na spotkaniach SU SLO;

    - Aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i imprez pozaszkolnych;

    - Obowiązkowy udział w zebraniach SU SLO.

     1. Obowiązki Prezydium Samorządu SLO:

    - Sporządzanie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego;

    - Podejmowanie działań zaplanowanych w planie pracy;

    - Podejmowanie wszelkich decyzji odnośnie pracy i wydatków SU SLO;

    - Zatwierdzanie sprawozdania z działalności SU SLO oraz sprawozdania finansowego po 1 półroczu i na koniec roku szkolnego;

    - Proponowanie uroczystości szkolnych i imprez pozaszkolnych.

     1. Obowiązki Opiekun / Opiekunowie SU SLO:

    - Kierowanie pracą SU SLO;

    - Pomoc w realizacji zadań;

    - Bierze udział we wszystkich zebraniach SU SLO lub jego Prezydium z głosem doradczym;

    - Czuwa nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji SU SLO;

    - Pośredniczy między uczniami a Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły;

    - Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską;

    - Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach;

    - Współtworzy scenariusze imprez szkolnych organizowanych przez SU SLO;

    - Ocenia pracę członków SU SLO poprzez wpisywanie do dziennika elektronicznego uwag pozytywnych lub negatywnych;

    - Opiekun SU czuwa nad prawidłowością przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego SU SLO oraz nad wyborami Prezydium SU SLO;

    - Opiekun SU SLO ma prawo zwoływać spotkania SU lub spotkania Prezydium SU SLO.

    g) Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

    • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
    • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
    • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
    • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
    • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
    • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

     

    1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powołuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z członkami Samorządu Uczniowskiego SLO.

     

    Rozdział IV. Tryb przeprowadzania wyborów Samorządu Uczniowskiego SLO.

    1. Członkiem Samorządu Uczniowskiego może zostać osoba o nienagannej opinii
     i wzorowej postawie.
    2. Termin wyborów Przewodniczącego SU SLO ogłasza publicznie opiekun SU najpóźniej do końca września danego roku szkolnego. Ogłoszenie terminu wyborów następuje najpóźniej na 7 dni przed wyborami.
    3. Wybory zaczynają się debatą z udziałem wszystkich kandydatów.
    4. Wybory Przewodniczącego odbywają się  zgodnie z zasadami równości, bezpośredniości i tajności wyborów.
    5. Na 3 dni przed wyborami, opiekun SU SLO powołuje Komisję Wyborczą składającą się z 4 osób.
    6. Organizacją wyborów zajmuje się Komisja Wyborcza. Do ich obowiązków należy:

    - Ogłoszenie listy kandydatów;

    - Organizacja debaty wyborczej kandydatów;

    - Przygotowanie list uczniów uprawnionych do głosowania oraz kart wyborczych;

    - Zorganizowanie punktu wyborczego i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;

    - Po zakończeniu głosowania, obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

    - Sporządzanie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

    - Ogłoszenie publicznie wyników wyborów Przewodniczącego SU SLO.

    1. W pracach Komisji, w roli obserwatora, uczestniczy opiekun SU SLO.
    2. Uczniowie ukarani dyscyplinarnie naganą Wychowawcy lub / i naganą Dyrektora Szkoły w ciągu danego roku szkolnego, pozbawieni są prawa wyborczego.
    3. Jeśli co najmniej dwie osoby otrzymują jednakową ilością głosów, opiekun SU SLO niezwłocznie ogłasza II turę wyborów. Powinna się ona odbyć nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników.
    4. Organizacja II tury wyborów odbywa się na takich samych zasadach jak I tura wyborów opisana w punktach 14, 15, 16, 17.
    5. Nowo wybrany Przewodniczący przejmuje swoje obowiązki podczas apelu na którym ogłoszony jest wynik wyborów.
    6. W wyniku wyborów wyłoniony zostaje Przewodniczący SU SLO
    7.  Zastępca Przewodniczącego SU SLO zostaje wybrany przez Członków Samorządów Klasowych spośród pozostałych osób kandydujących na Przewodniczącego na pierwszym spotkaniu SU SLO.
    8. W skład Samorządu SLO wchodzą trzyosobowe reprezentacje klas. Samorządy Klasowe wybierane są na początku każdego roku szkolnego.
    9. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wybierani są Skarbnik, Protokolant
     i Kronikarz, a pozostali uczniowie dołączają do sekcji.
    10. Odwołanie członka zespołu Prezydium może nastąpić na wniosek Przewodniczącego, Samorządu podczas zebrania Samorządu (przy frekwencji 50% +1 składu osobowego) głosami bezwzględnej większości uprawnionej do głosowania. Członek zespołu Prezydium może również sam zrzec się funkcji. Od drugiego semestru uczniowie klasy  maturalnej nie muszą uczęszczać na spotkania Samorządu – wyjątek stanowią członkowie Prezydium SU SLO.
    11. W sytuacji gdy Przewodniczący SU SLO jest uczniem klasy ostatniej, jego obowiązki od maja przejmuje Zastępca Przewodniczącego SU SLO.

    Rozdział V. Wybory Rzecznika Praw Ucznia:

     

    27. Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia są:

     - powszechne – każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu,

     - równe – każdy uczeń ma jeden głos,

     - bezpośrednie – każdy głosuje osobiście,

    - tajne – wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów gwarantują tajność głosowania,

     - większościowe – wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.

     28. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza

     29. Komisja Wyborcza:

     - zatwierdza listę kandydatów,

     - ustala termin wyborów,

    - ustala termin kampanii wyborczej,

    - przeprowadza głosowanie,

    - sporządza protokół z wyborów,

     - przedstawia wyniki wyborów społeczności szkolnej po wyborach,

     - dba o prawidłowy przebieg kampanii wyborczej.

    30. Każdy zespół klasowy ma prawo wytypować 3 kandydatów do wyborów.

    31. Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość oddanych ważnych głosów.

    32. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą, najwyższą liczbę głosów, Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

    33. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania widnieje w wyznaczonym miejscu jeden znak „x” przy nazwisku kandydata.

    34. Mandat Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wygasa w następujących przypadkach: - koniec 2-letniej kadencji,

    - rezygnacja,

    - zgłoszenie przez uczniów i przegłosowanie zwykłą większością głosów przez Radę Samorządu wotum nieufności.

     

    Rozdział V. Postanowienia końcowe.

    1. Do dokumentacji SU SLO należą:

    - Protokoły spotkań SU SLO oraz spotkań Prezydium SU SLO;

    - Dokumentacja działań SU SLO;

    - Dokumentacja finansowa SU SLO;

    - Zeszyt apeli szkolnych.

    1. Samorząd Uczniowski może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie. Zmiany Statutu Samorządu SLO muszą zostać przyjęte podczas zebrania walnego Samorządu (przy frekwencji 50% +1 składu osobowego) głosami bezwzględnej większości uprawnionej do głosowania.
    2. Zmiany Statutu SU SLO dokonywane są w trybie ich nadania.

     

    Prezydium  Samorządu Uczniowskiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego:

     

                                                                                        

                                                         

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych