• W listopadzie 2020 Kwidzyńskie Szkoły Społeczne otrzymały wsparcie w ramach projektu "Aktywna Tablica". W grudniu 2020 zakupiliśmy 3 monitory interaktywne oraz 2 laptopy które będą zainstalowane w pracowniach biologiczno-chemicznej, matematycznej oraz fizycznej. 

    Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest p. Andrzej Delewski

    Cel projektu

    - Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
    - Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkołach.
    - Podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.
    -Celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

    Szczegółowe cele Programu ,,Aktywna tablica”:
    a) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
    b) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
    c) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
    d) wspieranie innowacyjnych metod pracy;
    e) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

    Porozumienie pomiędzy szkołami ZSO nr 2 w Kwidzynie, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Prabutach oraz Kwidzyńskimi Szkołami Społecznymi w ramach projektu "Aktywna Tablica"

     

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    DZIAŁANIA

    W roku szkolny 2020/21 nasza placówka przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne dotykowe monitory SMART o przekątnej ekranu 78".

    Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

    1. Uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
    2. Uczestniczenia w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
     1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
     2. zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
     3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
    3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
    4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
    5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.
 • Galeria zdjęć

   brak danych