• Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy I Społecznego Liceum

   Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

   Rok szkolny 2024/2025

   Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły

   Dodatkowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły

   (telefonicznie: 55 261 22 87, 794 992 260 lub na miejscu)

   Czesne wynosi 480 zł, możliwe zniżki zgodnie ze statutem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. 

   Laureaci oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez
    Kuratorium Oświaty przyjmowani są poza
   kolejnością.

    

   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej  liceum ogólnokształcącego  decyduje suma  punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym:

    

   1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte
    w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

    

   Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
   j. polski, matematyka, język obcy nowożytny, przelicza się na punkty.

    

   Wynik przedstawiony w procentach z:

   - języka polskiego i matematyki -  mnoży się przez 0,35

   - języka angielskiego – mnoży się przez 0,3.

   Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100.

   1. punkty uzyskane z zajęć edukacyjnych wymienionych  na świadectwie

   ukończenia szkoły podstawowej  

   Oceny z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz wskazanego przez ucznia jednego przedmiotu - historia, biologia, geografia, chemia, fizyka - uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się w następujący sposób:

   • celujący – 18 pkt
   • bardzo dobry – 17 pkt
   • dobry – 14 pkt
   • dostateczny – 8 pkt
   • dopuszczający – 2 pkt

   Maksymalna ilość punktów do uzyskania 72.

   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

    

   - języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym - przyznaje się po 35  punktów,
   • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
   • dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
   • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
   • dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

    

   - wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

   • celującym - przyznaje się po 30  punktów,
   • bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
   • dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
   • dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,

   dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów.

    

   1. świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -
    7 punktów;

    

   1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

   1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

   - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

   - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 punktów;

   2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

   - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

   - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,

   - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;

   3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
   - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

   - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

   -  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,

   -  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

   -  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

   4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem, albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

   -  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

   - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

   -  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

   - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

   -  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,

   -  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;

   5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.
   1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   -  międzynarodowym - 4 punkty,

   -  krajowym -  3 punkty,

   -  wojewódzkim -  2 punkty,

   - powiatowym -  1 punkt.

   W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie d na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

   1. punkty do osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej 

   W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

   Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

    

    

    • TERMINY REKRUTACJI

    • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
     IM. POLSKICH NOBLISTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024
      
     (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 9/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty
     z dnia 29 stycznia 2024r.)

     • Od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

     • Od 23 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024r. do godz. 15.00

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły         podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

                         - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ORYGINAŁ

                         -  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty ORYGINAŁ,

                         - 2 zdjęcia legitymacyjne.

     • 12 lipca 2024 r.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

     • do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00

      

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.

      

     • 22 lipca 2024 r. do godz. 14.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

     Rodzic o przyjęciu dziecka zostanie również poinformowany drogą telefoniczną lub elektroniczną. Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej zobowiązani są do podpisania "Umowy o świadczeniu usług oświatowych" dotyczącej kształcenia dziecka w terminie 14 dni od ogłoszenia listy uczniów przyjętych do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

     Niedopełnienie formalności w podanych terminach powoduje skreślenie z listy.

     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie:  nauczyciel języka polskiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel języka obcego nowożytnego, pedagog szkolny.

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 poz. 1082) – rozdział 6;

     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz. U. z 2021 poz. 1525);

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737).

 • Galeria zdjęć

   brak danych