•  

    Procedura wydawania duplikatów
    legitymacji szkolnej,
    karty rowerowej,
    świadectwa szkolnego
    i pobierania opłat za te czynności
     Społecznym LiceumOgólnokształcącym im. Polskich Noblistów w Kwidzynie
    Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania
    oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych, sposobu
    dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów
    przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych
    czynności (§ 19, ust. 3 w Dz. U. z 2005 r., Nr 58, poz. 504 z późn. zm. – w tym zmiana
    ogłoszona w Dz. U. z 2008 r., Nr 67, poz. 412) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada
    2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):
    - za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i odpisu zaświadczenia pobiera się opłatę
    w wysokości 26 zł,
    - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka
    niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.


    I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
    1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń lub rodzice ucznia
    mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji
    szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
    2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię,
    data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.
    3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie
    opłaty skarbowej do poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
    4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


    II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej i motorowerowej
    1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej uczeń lub rodzice ucznia mogą wystąpić
    do dyrektoraszkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej
    lub motorowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
    2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
    3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej lub motorowerowej nie pobiera się opłaty.
    4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


    III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych
    1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może
    wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa
    z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
    - rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
    - roku ukończenia szkoły/klasy.
    2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
    3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości
    równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
    4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane
    informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.
    5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału
    lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
    6. Duplikat zawiera:
    - wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
    - dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
    - pod tekstem należy dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób,
    które oryginał podpisały lub stwierdzić nieczytelność podpisów,
    - datę wystawienia duplikatu,
    - podpis dyrektora szkoły,
    - pieczęć urzędową.
    7. Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca
    do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu
    nie jest możliwe.
    8. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie
    odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
    9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby
    posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym
    podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym
    potwierdzeniem odbioru.
    10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.


    IV. Sposób zapłaty
    Powyższe opłaty należy wnosić na konto bankowe Szkoły:
    Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
    im. Polskich Noblistów w Kwidzynie:


    Nr. konta SLO – 02 8300 0009 0005 5120 2000 0060

    W przypadku dokonywania wpłat na konto prosimy o umieszczenie następujących danych:
    - „wpłata za duplikat legitymacji szkolnej/świadectwa szkolnego”
    - nazwisko i imię dziecka, klasa

 • Galeria zdjęć

   brak danych